×

મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (217)
  • 6.9k
  • (171)
  • 6.5k
  • (186)
  • 6k
  • (175)
  • 7k
  • (116)
  • 7.2k
  • (200)
  • 6.7k
  • (170)
  • 6.8k
  • (164)
  • 6.9k
  • (181)
  • 7.2k
  • (188)
  • 6.9k