વ્યવસાયે તો હું એક કોસ્ટ એકાઉટન્ટ છું પણ વાંચન , લેખન નો ઘણો જ શોખ છે. મેં ક્યારેય સપનામાં પણ નતું વિચાર્યું કે હું લખીશ.માતૃભારતી એપ વિશે સાંભળ્યું હતું પણ અહિંયા લખવા માટે પ્રયત્ન નતો કર્યો. હું અહિંયા મારી વાર્તા ઓ રજુ કરું છું. તમે તમારા સલાહ , સૂચનો કે પ્રતિભાવો મને નિઃસંકોચ કહી શકો છો. આશા રાખું કે તમને મને વાંચી ને મજા આવે. ના ગમે તો મને કેહજો અને ગમે તો સૌને કેહજો..આશ્કા

  • (53)
  • 450
  • (38)
  • 511
  • (50)
  • 516
  • (57)
  • 547
  • (47)
  • 505
  • (48)
  • 480
  • (50)
  • 527
  • (53)
  • 593
  • (66)
  • 648
  • (61)
  • 670