❛હ્રદયે પણ જ્યારે પ્રેમ ચડે છે, હજાર શબ્દોય ત્યારે ટુંકા પડે છે. એ તો છે અફાટ દરિયો લાગણીનો, વહ્યા કરે, એને ક્યા કોઈ સિમા નડે છે. Life is a very easy why are you make hard .... tarangiri12345@gmail.com . Great Goswami instagram- taran_giri_official. Like blog my bites and share now Like 4 like 100 %