હ્રદયે પણ જ્યારે પ્રેમ ચડે છે, હજાર શબ્દોય ત્યારે ટુંકા પડે છે. એ તો છે અફાટ દરિયો લાગણીનો, વહ્યા કરે, એને ક્યા કોઈ સિમા નડે છે. instagram- taran_giri_official.

Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
3 सप्ताह पहले

જ્યારથી તારી આંખો વાંચી છે
ત્યારથી લાગ્યું છે પ્રેમ વિશે સાંભળેલી બધી વાતો સાચી છે..,😍

Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી कविता
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી चुटकुले
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
4 सप्ताह पहले
Taran Aparnathi बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
4 सप्ताह पहले