Hey, I am on Matrubharti!

Vishal Parate

#SKG #OpenMic #Ahmedabad

Raiwat Trivedi

#SKG #OpenMic #Ahmedabad

Paras Chuhan

#SKG #OpenMic #Ahmedabad

Satish Kumar

#SKG #Singing

Apoorva Mishra

#SKG #Singing

Harsha Sheetal

#SKG #Dance

Mayank Khant1

#SKG #OpenMic #Ahmedabad

Drashti Dave

#SKG #Dance