×

સમેટી લઉં ખુદને જ ખુદમાં, ખોવાઈ જાઉં ક્યાંક સમયમાં, ના કોઈ આશ ના કોઈ પાસ, વસી જાઉં એવા એકાંતમાં...

बाइट्स  उपलब्ध नही.

बाइट्स उपलब्ध नही.