સંગીત અને શબ્દો તો જીવ સે મારા... કવિતા ને ગઝલ સાથે પ્રેમ સે. Full time job in hospital .. also working as a professional DJ and drum player in music market... Love playing rythem instruments, key board and singing....

    • (39)
    • 1.5k
    • (117)
    • 1.7k