જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
20 घंटा पहले
Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
2 दिन पहले
Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 दिन पहले
Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 दिन पहले
Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
4 दिन पहले
Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
5 दिन पहले
Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
6 दिन पहले
Balkrishna patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 सप्ताह पहले