જીંદગી ની દરેક ક્ષણ ને મન ભરી ને માણો. વર્તમાનમાં જીવો. મન કહે એ કરો. માતા-પિતા ની સેવા કરો.કુદરતને ભરપૂર માણો.

Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 सप्ताह पहले
Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 महीना पहले
Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 महीना पहले
Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 महीना पहले
Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
2 महीना पहले
Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 महीना पहले
Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 महीना पहले
Balkrishna patel कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 महीना पहले