ખોટે ખોટા વહાલ કરતાં, સાચે સાચું વેર સારું, ભેળસેળીયા અમૃત કરતા, ચોખ્ખે ચોખ્ખું ઝેર સારું..

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है