હું ખોવાયો તારી યાદ માં

Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
9 घंटा पहले
Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 दिन पहले
Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
2 दिन पहले

મરું શું મળવા માટે
તે દુનિયા થી દુર છે
આ કમબખ દિલ ને એ ની જરૂર છે

પાગલ

Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 दिन पहले
Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 दिन पहले
Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
4 दिन पहले

મારા બધાય બંધુ ઓ
i love with you
for evar
and evar
and evar

Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
4 दिन पहले
Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
5 दिन पहले
Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
6 दिन पहले
Hero बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
6 दिन पहले