મારા જીવન માં મોજ છે અને મોજમાં મારૂ જીવન છે, કવિતા લખવા માટે મારી પાસે શબ્દો છે અને શબ્દો પાસે મારી હાસ્ય પરી છે...

Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English सुविचार
2 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English सुविचार
2 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले
Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले

15 days

Komal Deriya बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 महीना पहले