લાગણી દિલ ની હોઠ પર આવે છે ને હાથ ક્લમ પકડી તેને આકાર આપે છે

बाइट्स  उपलब्ध नही.

बाइट्स उपलब्ध नही.