વ્યવસાયે હું એક તબીબ છુ. નાનપણથી જ ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે એક અનેરો લગાવ હતો અને કદાચ એ જ લેખન કાર્ય માટે મને આજે સ્ફુરણા પૂરી પાડે છે. એક તબીબ જ્યારે દર્દીને સાજા કરવાની સાથે મનના ભાવ લખતો જાય ત્યારે વાંચનારના મનને જરૂર જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આશા રાખું છું આપ પણ મારા પુસ્તકોને પ્રેમ આપતા રેહશો.

Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
21 घंटा पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
2 दिन पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
4 दिन पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया English धन्यवाद
5 दिन पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
7 दिन पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
1 सप्ताह पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
1 सप्ताह पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 सप्ताह पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
2 सप्ताह पहले
Ishan shah verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
2 सप्ताह पहले