શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

न अल्फ़ाज़ हमे मुश्किल आते है,
न आरज़ू पे हमारी पर लगाते है,
हो गर किसीकी पलखो पे पानी,
तलातुम हम भी अश्को में पाते है ।।

और पढ़े