દિલ થી વિચારું છું , અને દિમાગ થી કામ કરું છું....બસ આવુ જ કંઈક કર્યા કરુ છું....

बाइट्स  उपलब्ध नही.

बाइट्स उपलब्ध नही.