કોણ કહે છે કે મારા લખેલ શબ્દો વ્યર્થ રહી ગયા, જયારે પણ મેં લખ્યું સૌ કોઈ ને પોતાના યાદ આવી ગયા..

बाइट्स  उपलब्ध नही.

बाइट्स उपलब्ध नही.