મને જાણવા માટે પહેલા સમજતા શીખો ....

टूब गया सूरज दूनिया को सूला ने
हम भी टूब गई आपके सपनो में

हमारी निंद को भी आपकी आदत हो गई
बिना आपको देखे आँख बंध नही होती