શ્વાસ નો પયૅાય શોધી લાવ તુ , કાં મળવા ની એક ક્ષણ લંબાવ તુ .......કશીશ ....(કશ્મકશ માં) ....

बाइट्स  उपलब्ध नही.

बाइट्स उपलब्ध नही.