શ્વાસ નો પયૅાય શોધી લાવ તુ , કાં મળવા ની એક ક્ષણ લંબાવ તુ .......કશીશ ....(કશ્મકશ માં) ....

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है.

कोई बाईट्स उपलब्ध नहीं है.