×

ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

बाइट्स  उपलब्ध नही.

बाइट्स उपलब्ध नही.