ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

जातियां मजबूत हुई है

इंसान कमजोर हो गया है।

साया हूं तेरी रूह का महज़ अफसाना नही,,
ठहरी रहूंगी तुझमें कई जन्मों जनम तक..!!