ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

इंतज़ार ऐ इश्क में
बैचैनी का आलम मत पूछो

हर आहट पर लगता है,
वो आये है… वो आये है....

जातियां मजबूत हुई है

इंसान कमजोर हो गया है।

साया हूं तेरी रूह का महज़ अफसाना नही,,
ठहरी रहूंगी तुझमें कई जन्मों जनम तक..!!