સફર માં છું...પોતાનાં થી પોતાનાં સુધી ની..

ज़िद्दी ख्वाइशें।